Jak Švýcaři zakázali minarety – dokument, který ČR ještě neviděla

Jak Švýcaři zakázali minarety – dokument, který ČR ještě neviděla

Přeložili jsme pro vás, s naším hnutím Jednotní, jednu z brožur, které Švýcaři dostávají ke každému referendu. Většina občanů naší země tento dokument nikdy neviděla, a už vůbec ne v češtině. Vybrali jsme obzvláště kontroverzní materiál týkající se zákazu výstavby minaretů.

Lidová iniciativa «Proti výstavbě minaretů»

Otázka pro hlasování zní: Chcete přijmout lidovou iniciativu «Proti výstavbě minaretů»?

Vláda a parlament doporučují tuto iniciativu zamítnout. Poslanecká sněmovna iniciativu zamítla v poměru hlasů 132 ku 51, 11 se zdrželo. Senát iniciativu zamítnul v poměru hlasů 39 ku 3, 2 členové se zdrželi.

Výchozí pozice

Lidová iniciativa «Proti výstavbě minaretů» byla předložena 8. července 2008. Požaduje zákaz výstavby minaretů ve Švýcarsku. Minaret je věžovitá stavba spojená s mešitou. Dnes jsou ve Švýcarsku čtyři minarety.

Pozadí iniciativy

Záměry výboru iniciativy přesahují zákaz výstavby minaretů. Iniciátoři považují minaret za vyhlášení boje proti švýcarskému právnímu a sociálnímu řádu a popírají jeho náboženský význam.

Postoj Federální rady a parlamentu

Tato iniciativa je v rozporu s mnoha základními právy zakotvenými ve federální ústavě a porušuje lidská práva. Nepřispívá k ochraně našeho státního řádu, ale ohrožuje náboženský mír v naší zemi. Vláda a parlament proto tuto iniciativu odmítají.

Podle posledního sčítání lidu žilo ve Švýcarsku v roce 2000 přibližně 311 000 osob s islámskou náboženskou příslušností. Vědecké zdroje předpokládají, že dnes se jedná o 350 000 až 400 000 lidí. Většina pochází z jihovýchodní Evropy. V naší zemi existuje přibližně 130 až 160 muslimských kulturních center a modliteben. Většina z nich je umístěna v komerčních budovách, některé v bytech. Modlitební místnosti navíc udržuje přibližně 50 až 100 muslimských spolků. Ve Švýcarsku jsou v současné době čtyři mešity s minaretem.

Muslimové ve Švýcarsku

Lidová iniciativa chce zakotvit zákaz výstavby minaretů ve federální ústavě. Minaret je věžovitá stavba, která označuje místo, kde se náboženství praktikuje. Neliší se tak od budov jiných náboženských obcí, například věže křesťanského kostela.

Minarety ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku dnes existují čtyři minarety, konkrétně v Ženevě, Curychu, Winterthuru a Wangenu u Oltenu. Stavba minaretu v Langenthalu byla schválena na začátku července 20091. Stejně jako u jiných stavebních projektů vyžaduje také stavba minaretu povolení. Stavební povolení vyžaduje dodržování všech kantonálních a obecních stavebních předpisů. Kromě toho musí projekt vyhovovat předpisům zákona o územním plánování a ochraně památek. Na základě platných předpisů na ochranu proti hluku lze zakázat zesílení zvuku, například kvůli reproduktorům nebo volání muezzina.

Právo na rovné zacházení

Muslimové v naší zemi žijí převážně bez problémů s křesťany, židy, členy jiných náboženských komunit a lidmi bez náboženské příslušnosti. Pracují ve stejných podnicích a bydlí na stejných místech. Mnozí jsou švýcarskými občany. Stejně jako všichni ostatní musí dodržovat náš právní řád, mají ale také naopak právo na stejné zacházení. Toto právo by bylo přijetím iniciativy porušeno.

Zákaz minaretů nebude fungovat

Osoby, které působí otevřeně nebo skrytě proti politickému a společenskému řádu Švýcarska nebo propagují jiný právní systém, jako je právo Šaríja, se zákazem minaretů nenechají odradit. K účinnému boji proti extremistickým snahám a zajištění demokratických a ústavních základů Švýcarska jsou zapotřebí jiné prostředky. Vláda a kantony již takové prostředky mají.

Další informace na www.ejpd.admin.ch

Text pro hlasování

Rozhodnutí parlamentu
o lidové iniciativě «Proti výstavbě minaretů»
z 12. června 2009
Parlament Švýcarské konfederace,
na základě článku 139 odstavce 3 Federální ústavy,
po přezkoumání lidové iniciativy «Proti výstavbě minaretů», která byla předložena 8. července 2008,
po nahlédnutí do zprávy Vlády ze dne 27. srpna 2008,

vydává následující rozhodnutí:

Čl. 1
1 Lidová iniciativa ze dne 8. července 2008 «Proti výstavbě minaretů» je platná a bude předložena k hlasování lidu a kantonům.
Zní:
Federální ústava se změní takto:
Čl. 72 odst. 3 (nový)
3 Stavba minaretů je zakázána.

Čl. 2
Parlament doporučuje, aby lid a kantony iniciativu odmítli.

Argumenty výboru (organizátorů) iniciativy

Ano zákazu minaretů. Ne islamizaci Švýcarska. Zatímco v roce 1980 bylo ve Švýcarsku pouhých 56 600 muslimů, brzy to bude kolem půl milionu. Tento rychlý růst představuje pro Švýcarsko velké výzvy, protože muslimové zde nepraktikují jen své náboženství. Stále častěji uplatňují také politicko-právní nároky.

Minaret nemá nic společného s náboženstvím. Minaret je symbolem společensko-politického mocenského nároku islámu. Dnešní turecký premiér Erdogan k tomu řekl, citujíc jednoho tureckého básníka, toto: «Demokracie je jen vlak, do něhož nastoupíme, dokud nebudeme v cíli. Mešity jsou naše kasárna, minarety naše bajonety, kupole naše přilby a věřící naši vojáci». Toto prohlášení nemá nic společného s náboženstvím, o to více ale s mocensko-politickými nároky. Minaretu je přitom přikládán význam hrotu kopí politické islamizace.

Minaret nemá náboženskou funkci. V Koránu není nikde nic takového zmíněno. Tisíce mešit po celém světě minaret nemají – aniž by to bránilo praktikování islámské víry.
Minaret je plošinou pro muezzina, který z něj hlásá nadřazenost islámu. Kdo připouští minarety, říká své ano také muezzinovi, vyvolávači. Minaret je znakem mocensko-politického nároku – srovnatelný s požadavky na zahalení celého těla burkou, na toleranci nuceného manželství, na obřízku dívek.

Zákaz minaretů má funkci nezaměnitelného odmítnutí té islamizace Švýcarska, která se spolu s islámským právem Šaríja dostane do neřešitelného rozporu se svobodami a základními právy zaručenými ve federální ústavě. Kdo chce žít ve Švýcarsku, musí respektovat naši ústavu. Pro toho, kdo chce pomocí minaretu, jako hrotu politického kopí, prosadit jiné právo – právo Šaríja – tu není žádné místo. Zákaz minaretů klade na tento postoj důraz.

Další informace: www.minarette.ch

Argumenty Vlády

Iniciativa «Proti výstavbě minaretů“ je v rozporu s federální ústavou a je v rozporu s mezinárodním právem, protože porušuje smluvně zaručená lidská práva. Žádné problémy neřeší, nýbrž vytváří nové. Vláda odmítá iniciativu zejména z těchto důvodů:

1. Ohrožení náboženského míru

Zákaz výstavby minaretů ohrožuje náboženský mír v naší zemi. Drtivá většina muslimské populace je dobře integrovaná a respektuje švýcarský právní a společenský řád. Zákaz staveb by byl pro tyto muslimy odmítnutím. To by vedlo k problémům s loajalitou a ke konfrontacím, na nichž by mohly mít zájem maximálně tak extremistické kruhy.

2. V rozporu s Federální ústavou

Tato iniciativa porušuje důležitá, smluvně zaručená, lidská práva a je v rozporu se základními základními právy naší federální ústavy. Porušuje náboženskou svobodu, protože absolutní zákaz minaretů by neodůvodněně omezil část populace ve veřejném praktikování své víry. Iniciativa rovněž nebere ohled na zákaz diskriminace, protože je zaměřena výhradně na náboženský symbol islámu, zatímco nechce zakázat srovnatelné stavební symboly jiných náboženství.

3. Zásah do kantonálních a obecních kompetencí

Zákaz výstavby minaretů by také byl nepřiměřeným zásahem do kantonálních a obecních kompetencí. Dnešní kantony a obce si mohou sami posoudit, zda je stavební záměr přípustný či nikoli. Neexistuje žádný důvod se od tohoto osvědčeného řádu, pokud jde o stavby určité náboženské komunity, odchylovat. Umožňuje smysluplná řešení, která uspokojí místní potřeby.

4. Nevhodný prostředek

Vláda a kantony nezavírají oči před skutečností, že islám – stejně jako jiná náboženství – má extremistické tendence. Úřady tyto tendence sledují a v případě potřeby přijímají politická a policejní opatření. Zákaz minaretů zde však účinný není, účinné jsou zákazy vstupu do země a vyhoštění pro imámy, kteří hlásají extremistický islám, který je neslučitelný se švýcarským právním a společenským řádem.

5. Špatné pro pověst Švýcarska

Přijetí lidové iniciativy by bylo špatně pochopeno v zahraničí a poškodilo by pověst Švýcarska. To by mohlo mít negativní dopad na zájmy země a švýcarské hospodářství.

Ze všech těchto důvodů doporučuje Vláda a parlament lidovou iniciativu «Proti výstavbě minaretů» zamítnout.

Jak dopadlo toto referendum?

Ačkoli Vláda, Poslanecká sněmovna i Senát doporučili tento návrh odmítnou, Švýcaři rozhodli po svém a návrh schválili převahou 58% hlasů.

Toto rozhodnutí následně vstoupilo v platnost a bylo zapsáno do švýcarské ústavy, viz. obrázek níže.


OSN neváhalo přispěchat s prohlášením, že jde o hanobení náboženství. To ovšem ovšem rozhodnutí Švýcarů nezměnilo. Švýcaři jsou obecně nedůvěřiví vůči centralizaci moci a předávání suverenity do rukou cizinců. Členy OSN se stali až v roce 2002, jedenáct let po Severní Koreji.

Toto je materiál, které naše země v češtině ještě neviděla. Většina občanů neví, jak se vlastně chová sebevědomý suverénní národ. Mým cílem je informovat občany naší země a pozvednout jejich sebevědomí. Ukázat jim směr, kterým bychom se měli ubírat, abychom jednou prosperovali stejně jako Švýcaři. Bude mi potěšením prosazovat výše uvedené principy v Senátu, pokud mi svěříte váš hlas.

S úctou
Pynelopi Cimprichová

Nové články do vaší emailové schránky

2 Odpovědi

 1. Konec Islámu,mešit a minaretů v Česku napsal:

  Češi mešity ani minarety a rovněž muslimy nechtějí.
  Vláda místo aby poslechla své zaměstnavatelé- voliče tak vnucuje muslimy ,rouškovou diktaturu a jiné EU nesmysly.
  Místo,aby zaměstnanci-politici na slovo poslechli své zaměstnavatelé -občany,tak mají tu drzost nařizovat oni nám a ještě pokutovat.
  Tak ať si vyskakují v Bruselu, Berlíně, či třeba v Paříži, ale na ne své občany.

 2. Islám je agresivní ideologie napsal:

  Musíme se bránit, jinak zanikneme

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..